พระบรมราชโองการ “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ราชองครักษ์ในพระองค์”

14 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และ นายทหารราชองครักษ์ จำนวนทั้งหมด 4 นาย ดังนี้

Loading...