เด็กเพื่อไทยตั้งข้อสงสัย “เลื่อนทำรังวัด” ที่ดินปารีณา 1,700 กว่าไร่ เทียบคนจนรุกป่านิดเดียว ก็ติดคุกแล้ว

16 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

จากกรณีที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) และกรมป่าไม้ ได้เลื่อนการตรวจสอบที่ดิน ม.6 อ.รางบัว ต.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 1,706 ไร่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พ.ย. ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าทำให้เกิดคำถามของสังคมตามมาว่า

Loading...

เหตุใด ถึงต้องมีการเลื่อนการทำรังวัด เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมต้องการคำตอบ เพื่อที่จะได้สร้างมาตรฐานให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับพื้นที่อื่นๆ เพราะหากที่ดินผืนนี้เป็นที่ ส.ป.ก. 4-01 จริง ตามหลักเกณฑ์แล้วที่ดิน ส.ป.ก. คือที่เอกสารสิทธิที่ให้เพื่อใช้ทำการเกษตรกรรมได้เพียงอย่างเดียว ห้ามทำประโยชน์อย่างอื่น ห้ามซื้อขาย แต่สามารถโอนตกทอดทางมรดกบุคคลครอบครัวได้ และผู้ครอบครองต้องต้องทำประโยชน์ทางการเกษตรและมีฐานะยากจน

ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ได้กำหนดปรับปรุงเกี่ยวกับอัตรารายได้ของผู้ยากจนคือ “ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,00 บาท/คน/ปี”

Loading...

ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องมาดูว่า น.ส.ปารีณาเข้าข่าย ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เพื่อการเกษตรอย่างเดียว ได้ซื้อขายจากบุคคลอื่น และมีฐานะยากจนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากหากผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่า การถือครอบครองที่ดินนั้นไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. และหากเป็นที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ก็ไม่ถือเป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ถือว่าเป็นการครอบครองพื้นที่นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะ ภ.บ.ท.5 เป็นแบบแสดงรายการที่ดิน ที่ประชาชนที่เข้าไปทำกินอยู่ในท้องที่นั้นๆ จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

หาก น.ส.ปารีณา แจ้งว่าเสียภาษีบำรุงท้องที่มากว่า 10 ปี แต่ตามหลักการก็ไม่น่าจะมีคุณสมบัติครอบครอง เพราะกรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งเวียนตั้งแต่ปี 2551 ว่า ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ไม่สามารถแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ เรื่องนี้สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และไม่อยากให้มีการปฎิบัติหลายมาตรฐาน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ควรเร่งให้ความสำคัญโดยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานอย่างเร่งด่วน รอบครอบ รัดกุม และยุติธรรม ซึ่งจากการดูพื้นที่ไร่ดังกล่าวจากภาพถ่ายทางอากาศ จะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวเข้มดังนั้นภาครัฐควรเร่งดำเนินการตรวจสอบว่าได้รุกล้ำพื้นที่กรมป่าไม้หรือไม่ และควรตรวจสอบว่า น.ส.ปารีณาได้พื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อใด เพราะตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องทำเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

Loading...

ดังนั้น ส.ป.ก. ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องควรเร่งตรวจสอบว่าเหตุใด น.ส.ปารีณา ถึงได้สิทธิ์ครอบครองที่ดินดังกล่าวจำนวน 58 แปลง เนื้อที่ 1,706 ไร่เศษ และเข้าข่ายเกินอัตราการถือครอบครองหรือไม่ เพราะคนจนบุกรุกพื้นที่ป่า หรือพื้นที่อุทยานเพียงเล็กน้อยก็ผิด และต้องติดคุกแล้ว ดังนั้นรัฐควรเร่งหาบทสรุปเพราะหากประเทศไทยมีพื้นที่ป่าสีเขียวมากขึ้น สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยมากขึ้น รักษาระบบนิเวศ อากาศก็จะดีขึ้นและช่วยลดปัญหาฝุ่นพิษขนาดต่างๆ ได้อีกด้วย

Loading...