เปิดที่มาพระยศพิเศษชั้น “กรมหลวง” ครั้ง “ในหลวง” โปรดเกล้าฯสถาปนา “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

24 มกราคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

จากเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระพระบรมมหาราชวัง

Loading...

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดาริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระกตัญญูกตเวทิตา ฉลองพระเดชพระคุณ มาแต่รัชกาลก่อน สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ และทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ ให้ดาเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย แบ่งเบาพระราชภาระ ได้เป็นอันมาก เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้ทรงปฏิบัติ พระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจาองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก อีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมาย ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจ ในพระดาริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง นับว่าได้ทรงปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ สมควรที่จะสถาปนา พระเกียรติยศ ให้สูงขึ้น ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี

Loading...

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ขอจงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล วิบุลศุภผล สกลเกียรติยศ ปรากฏยิ่งยืนนาน ตลอดจิรัฏฐิติกาล เทอญประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันต่อมาทางเพจบนเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้โพสต์เผยแพร่กล่าวถึงที่มาของพระยศพิเศษชั้น “กรมหลวง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Loading...

พร้อมระบุข้อความว่า… สมเด็จเจ้าฟ้า ทรงกรมชั้น “กรมหลวง” ตั้งแต่ในอดีตมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พระราชโอรสหรือพระราชธิดา เมื่อถึงเวลาอันควรจะได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศ ทรงกรม ตามแต่พระบรมราชวินิจฉัย

ธรรมเนียมการทรงกรม “พระองค์เจ้า” จะเริ่มทรงกรมชั้น “กรมหมื่น (อ่านว่า กฺรม-มะ-หมื่น)” หรือในกรณีพิเศษจะเริ่มที่ชั้น “กรมขุน (อ่านว่า กฺรม-มะ-ขุน)” สูงกว่าพระองค์เจ้าองค์อื่น ๆ ตามพระราชวินิจฉัย

ส่วนธรรมเนียมการทรงกรม “สมเด็จเจ้าฟ้า” จะทรงกรมเสมอเป็นกรมหมื่นนับแต่แรกรับพระสุพรรณบัฎ ฉะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจะเริ่มทรงกรมชั้น “กรมขุน (อ่านว่า กฺรม-มะ-ขุน)” เลยทีเดียว แต่ หรือในกรณีพิเศษจะเริ่มที่ชั้น “กรมหลวง (อ่านว่า กฺรม-มะ-หลวง)” สูงกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าองค์อื่น ๆ ตามพระราชวินิจฉัย

พระราชธิดาชั้นเจ้าฟ้าที่ทรงกรมชั้น “กรมหลวง” ในสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏเพียง ๔ พระองค์ คือ

ทรงกรมชั้น “กรมหลวง” ในสมัยรัชกาลที่ ๑ มี ๒ พระองค์ คือ
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพ
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี

ทรงกรมชั้น “กรมหลวง” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระองค์เดียว คือ
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

ทรงกรมชั้น “กรมหลวง” ในสมัยรัชกาลปัจจุบัน มีพระองค์เดียว คือ
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอบคุณที่มา  RoyalFamilyTH

Loading...