โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘พล.ต.ต.’ แต่งตั้งนายตํารวจปฏิบัติการราชองครักษ์ในพระองค์

12 กุมภาพันธ์ 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ความว่า

Loading...

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้

พ.ต.อ.พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตําแหน่งนายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันตํารวจเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศพลตํารวจตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

Loading...

Loading...