เผยภาพ วินาทีประวัติศาสตร์ นักเรียนวชิราวุธฯ เข็นรถยนต์พระที่นั่ง ส่งเสด็จฯ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เป็นครั้งแรก (ชมคลิป)

13 กุมภาพันธ์ 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Loading...

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะฝึกฝนอบรมนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีทักษะความสามารถ มีประสบการณ์อย่างรอบด้านและมีคุรธรรม ข้าพเจ้าเองได้เคยทราบว่า คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับการปลูกฝังอบรมให้เป็นคุณสมบัติประจำตน คือความซื่อสัตย์สุจริต

กล่าวได้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวง ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีเกียรติ เพราะย่อมประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง และปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ควรแก่การยกย่อง ยอมรับนับถือและไว้วางใจ จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเจตนาให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะฝึกฝนอบรมความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิด คำพูด และการกระทำ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผล ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์และเป็นธรรมอย่างแท้จริง”

Loading...

โอกาสนี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้องเพลง “GRADUATES SONG, GOOD BYE” นักเรียนทั้งหมดร้องเพลง “อีกสี่สิบปี”วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาแก่ราษฎร เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2453 ซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน

Loading...

ในการนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ เป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แสดงถึงความจงรักภักดีของนักเรียนวชิราวุธ โดยโรงเรียนยังคงรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ถึงปัจจุบัน

ชมคลิป

https://www.instagram.com/p/B8TvDc-n9bM/

ขอบคุณคลิปจาก chin_meechai

Loading...