“กษัตริย์จิกมี” ทรงมีพระบรมราชโองการปิดภูฏาน ป้องกันโควิด -19

24 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ปิดพรมแดนทุกด้าน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อันเป็นมาตรการปกป้องชาวภูฏานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Loading...

พระบรมราชโองการ ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องปิดพรมแดน อันเป็นมาตรการรุนแรง เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ทั่วโลก และเข้าใกล้ภูฏานมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ที่ถือเป็นความสำคัญ จึงต้องใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ผู้ที่อยู่ต่างประเทศและอยากจะกลับบ้าน รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ

พระบรมราชโองการ ยังเรียกร้องให้ประชาชนสามัคคีและช่วยเหลือกัน นอกเหนือจากรัฐบาล ที่มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนมาตรการที่บังคับใช้ ยังให้ปิดโรงเรียน และดูแลคนชราด้วย

Loading...