พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ “ร้อยเอกบรรเทิง พิศมัย”

28 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 27 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

Loading...

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอด ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เรียกคืนเหรียญราชการชายแดนที่ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย ได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน เหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 7 ข ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 47 ลำดับที่ 2092 แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Loading...