พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “นายกรัฐมนตรี”

11 มิถุนายน 2019 | Slide
Loading...

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading...

เห็นชอบต้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Loading...